آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را پس از تاًیید دستگاه نظارت از ساعت ۹ الی ۱۷ روز جمعه ۶/مهرماه/۹۷ در محل هایی که متعاقباً پس از تایید دستگاه نظارت در تاریخ ۱۱/شهریور/۹۷ اعلام می گردد، برگزار خواهد نمود لذا بدینوسیله از کلیه علاقه مندان و حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک ونقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

۱) اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی.
۲) اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی(مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
۳) اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
۴) اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
۵) اصل و تصویر مصدق کارت ملی.
۶) دو قطعه عکس۴*۳
۷) تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان،اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع جدول پیوست بخشنامه مورخ ۱۰۰/۰۲/ ۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷/اسفندماه/۹۶ و بند ح ماده ۶ فصل چهارم نظام نامه انتخابات .
۸) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری .
۹) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تایید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان.
از تاریخ ۶/تیرماه/۹۷ الی ۲۱/تیرماه/۹۷ به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در امانیه خ شهید پودات ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد وبه درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که نامزد عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروهایی است که اعضای آن کمتر از ۷نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد،ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان حائز شرایط مندرج در شیوه نامه انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی می باشند.

هیات اجرایی هفتمین دوره هیات مدیره ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

تبلیغات

فرم خوداظهاری

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره

درخواست ثبت نام برای نامزدی عضویت

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات