آگهی مجمع عمومی عادی (فوق العاده) نظام مهندسی ساختمان گلستان

آگهی مجمع عمومی عادی (فوق العاده) نظام مهندسی ساختمان گلستان

در اجرای مواد ۵۳ ۵۲ ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولین مجمع عمومی عادی ( بطورفوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در سال ۱۳۹۷ ، نوبت اول در روز شنبه ۹۷/۴/۲ از ساعت ۱۵الی۱۷ در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می گردد .در صورت به حد نصاب نرسیدن نوبت اول ، نوبت دوم مجمع  در روز یکشنبه ۹۷/۴/۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۸در گرگان -کانون طه واقع درخیابان شهید رجایی جنب استخر معلم برگزار خواهد شد .
دستور جلسه:
۱-استقرار هیات رییسه موقت و انتخاب هیات رییسه اصلی
۲-پیشنهادحق الزحمه اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سال۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات