آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

نظر به اینکه هیاُت اجرایی انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان انتخابات هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت  ۸ الی ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۲ در محل / محل های زیر:

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و سایر محل هایی که متعاقبا اعلام می گردد.

برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حایزشرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاُسیسات مکانیکی، تاُسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیاَت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

 1. اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی
 2. اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 3. اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
 4. اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
 5. اصل و تصویر مصدق کارت ملی.
 6. دو قطعه عکس۴*۳
 7. تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع بند ۶-ح نظامنامه انتخابات
 8. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 9. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تاُیید هیاُت اجرائی و دستگاه نظارت استان.

از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۷ الی ۹۷/۰۴/۲۳ به محل هیاُت اجرایی انتخابات واقع در (اصفهان، چهارراه فرایبورگ، اداره راه و شهرسازی )مراجعه و ثبت نام نمایند.

بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیاُت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته های ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمیشود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط باشند.

عبدالرسول جان نثاری

رییس هیاُت اجرایی انتخابات هیاَت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره

 

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات