درخواست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعایت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مبنی بر تحویل گزارشات )

درخواست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعایت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مبنی بر تحویل گزارشات )

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات