اطلاعیه نحوه اختصاص ناظران حقوقی در روند ناظر انتخابی برا اساس متراژ

اطلاعیه نحوه اختصاص ناظران حقوقی در روند ناظر انتخابی برا اساس متراژ

.

به اطلاع کلیه ناظران حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میرساند نحوه اختصاص ناظران حقوقی در روند ناظر انتخابی براساس متراژ  پرونده به شرح زیر می باشد:

 1. متراژ حدال برای ناظران انتخابی ۳۵۰۰متر مربع می باشد.
 2. در صورت قرارگیری پروندده در گروه د (بالای ۵۰۰۰متر مربع یا بالای ۱۰ سقف) صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت ۴ گرایش مجاز به نظارت پرونده می باشد.
 3. مالکان می بایست تمامی ۴ گرایش پرونده را تواماً به سازمان معرفی نمایند.
 4. شرکت های تک گرایش تا سه گرایش مجاز به دریافت نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع (گروه ساختمانی (ج) )می باشند.
 5. شرکت های چهار گرایش مجاز به نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ های ذیل می باشند:

الف) ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع (هر چهار گرایش به یک شرکت)

ب)  ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مربع (هر چهار گرایش به یک شرکت)

ج) ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ متر مربع (گرایش سازه و برق به یک شرکت/گرایش معماری و مکانیک به یک شرکت)

د) بالای ۳۰۰۰۰ متر مربع ( هر گرایش به یک شرکت)

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پرتال نظام پیشنهادات از طریق لینک زیر منعکس نمایید.
http://suggestion.tceo.ir

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

  نظرات