نامه اداره کل راه و شهرسازی پیرامون میلگرد حرارتی نمره ۸

نامه اداره کل راه و شهرسازی پیرامون میلگرد حرارتی نمره ۸لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات