نشست هیات عمومی گروه معماری با موضوع اجلاس بیست و یکم شورای مرکزی برگزار شدنشست هیات عمومی گروه معماری باموضوع بیست و یکمین اجلاس شورای مرکزیسازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر طاهره نصر، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی،از اعضای حاضر در جلسه درخواست کرد تا مسائل و دغدغه های استان خودبرای انعکاس در قطعنامه اجلاس بیست و یکم را مطرح کنند.

تبصره ۲ ماده ۱۲، شیوه نامه ابلاغیوزارت راه و شهرسازی، شرح و قیمت گذاری خدمات مهندسی معماری، وحدت رویه و طرح سوالاتیدر جهت رفع ابهامات از جمله مواردی بود که دراین جلسه مطرح شد.

در ادامه نشست «طاهره نصر» به توضیح عملکرد گروه تخصصی معماری در سالگذشته پرداخت که محورهای آن به شرح زیر است:

الف- اهداف و چشم اندازهای گروه تخصصی معماری شورای مرکزی :

۱- توسعهشرح خدمات مهندسی معماری

۲-تدوین و ترویج مقرراتملی ساختمان در معماری

۳- انرژیو محیط زیست در معماری

۴- بهرهگیری از فناوری های نوین در معماری

۵- هویتدر معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزش های بومی و منطقه ای

ب- اهم مصوبات و نتایج:

۱- تشکیل ۲۷ جلسه گروه تخصصی معماری (از اردیبهشت ۹۶ به مدت یک سال)،تشکیل ۶۶ جلسه کارگروه های تخصصی معماری  و۲۹۹ نفر جلسه و ۸۹۷ نفر ساعت (از مرداد تا آذر ۹۶)

۲-تعریف چشم اندازهایپنجگانه برای معماری (توسعه شرح خدمات مهندسی معماری، ترویج و تدوین مقررات ملی ساختماندر معماری، انرژی و محیط زیست در معماری، بهره گیری از فن آوری های نوین در معماریو همچنین هویت در معماری ایرانی اسلامی با تاکید بر ارزش های بومی و منطقه ای)

۴- تشکیل۱۰ کارگروه تخصصی در گروه معماری و استفاده از توانمندی، نظرات و تجارب اعضای معمارسازمان هایمختلف کشور با حضور نمایندگانی از ۲۸ استان کشور از مرداد تا آذر ۹۶ (کارگروه های نظامنامهنماسازی و سیمای ساختمان ها،  معماری داخلیساختمان ها و محوطه سازی، مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری، تهیه نظامنامه اجرایمقررات ملی ساختمان مبحث ۲۱ و ۲۲ در مهندسی معماری، بررسی تجربیات جهانی در زمینه مقرراتملی ساختمان در معماری، اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ با رویکرد ممیزی و بومی سازیدر مناطق کشور، توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری، تبیین جایگاه فناوریهای نوین در معماری، هویت در معماری ایرانی اسلامی، ویرایش مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان)

۴- تشکیلجلسات هم اندیشی

تشکیل ۳ جلسه با نمایندگان هیاتمدیره در رشته معماری و نیز نمایندگان گروه های تخصصی معماری تمام استان های کشور وبا حضور ریاست شورای مرکزی در محل شورای مرکزی، که در جلسه اول در مرداد ۹۶ اعضای هرکارگروه در جلسه گروه تخصصی معماری و به پیشنهاد استان مربوطه انتخاب شده و کارگروهها با اعضای معرفی شده شروع به کار کردند. در جلسه دوم آبان ماه ۹۶ برگزار شد عملکردکارگروه ها توسط گروه تخصصی معماری شورای مرکزی به اطلاع نمایندگان استان ها رسید وهم اندیشی لازم صورت گرفت. در جلسه سوم بحث شرح خدمات مهندسی معماری مطرح شد.

۵- تشکیلجلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی شامل برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصی معماری بامعاون مسکن و ساختمان (دکتر حامد مظاهریان) و معاون محترم شهرسازی و معماری (دکتر سعیدایزدی)

۶-تشکیل جلسه مشترکبا اعضای کمیته تدوین مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

۷- گزارشپیشنهادی مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

۸- بررسیجایگاه نظارت معماری با توجه به آسیب شناسی زلزله غرب کشور

۹- طرحنامه شماره ۶۴۹۵/د/ش م مورخ ۰۴/۰۷/۹۶ رییس گروه تخصصی معماری درباره تبصره ۲ ماده۱۲

۱۰-پیشنهاد دوره هایآموزشی معماری برای ورود به حرفه، بازآموزی و ارتقا به کمیسیون آموزش شورای مرکزی

۱۱-پیشنهادات ارائهشده ازسوی گروه به دبیر محترم اجرایی و هیات رئیسه سازمان:

۱۱-۱- پیشنهادتشکیل کمیته مشترک معماری با وزارت راه و شهرسازی در راستای تعامل شورای مرکزی و وزارتراه و شهرسازی

۱۱-۲-تهیه بانک اطلاعاتیمعماری: درگام نخست فرمت جدولی تهیه شود که طی نامه‏ای از استان های مختلف درخواستشد که اطلاعات معماران خود را به شورای مرکزی ارسال کنند.

۱۱-۳-پیشنهاد شد درراستای تعامل کمیسیون انرژی، مصالح و استاندارد با گروه تخصصی معماری و در راستای تشکیلکارگروه «توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری» در گروه تخصصی معماری، نمایندهاین کارگروه در کمیسیون انرژی به عنوان مدعو حضور داشته باشد.

۱۱-۴- براساس فرمایشرهبر معظم انقلاب مبنی بر تاکید بر اقتصاد مقاومتی و نیاز جامعه به اشتغال جوانان وبا توجه به اینکه سرفصل دروس دانشگاهی در رشته معماری سال هاست مورد بازنگریقرار نگرفته است، گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن ارائهپیشنهاد مبنی بر آموزش قوانین و مقررات ملی ساختمان در قالب دروس دانشگاهی (بصورت واحداجباری و نه اختیاری) آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای مربوط به این امر اعلامکرد.

۱۱-۵-پیشنهاد تهیهراهنمای تصویری برای مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری مطرح شد کهدر صورت تامین بودجه مورد نیاز گروه تخصصی برای انجام این مورد اعلام آمادگی کرده است .

۱۱-۶-با توجه به تجربهموفقی که از تصحیح مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری صورت گرفت و نظراتدر ۵۸ بند به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ارائه شد و این گروه تخصصی آمادگی خود رابرای بررسی سایر مباحث اعلام کرد.

۱۲-کتابچه های تهیهشده در گروه تخصصی معماری:

۱۲-۱-«تجربیات جهانیدر زمینه مقررات ملی ساختمان در معماری، تجربه کشور آلمان» (منتشر شده)

۱۲-۲-«دستورالعملپیشنهادی اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری به واسطه ارائه چک لیست های کنترلمعماری» (منتشر شده)

۱۲-۳-پیش نویس «دستورالعملپیشنهادی نماسازی و سیمای ساختمانها» (آماده انتشار)

ج- مهمترین برنامه گروه تخصصی معماری در سال آینده :

۱-تکمیل دستورالعملتجربیات جهانی در زمینه مقررات ملی ساختمان در معماری (کشورهای روسیه و ترکیه)

۲-تدوین دستورالعملنظارت معماری

۳-تدوین دستورالعملاجرایی مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق مختلف کشور

۴-تشکیل کارگروه مشترکگروه تخصصی معماری با حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی

دکتر نصر در ادامه گزارش خوددرباره عملکرد گروه معماری در ارتباط با قطعنامه اجلاس بیستم به موارد زیر اشارهکرد:

۱-اعلام همکاری گروهمعماری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای شکل گیری سامانه ارزیابی انرژی و مسائلو موارد زیست محیطی در راستای تحقق بند۴

۲- اقدامبه تشکیل کارگروه تخصصی و نیز پیشنهاد طرح پژوهشی در کارگروه، در راستای توجه به بند۴

۳-بازنگری شرح خدماتمهندسی معماری دریافت شده از کارگروه شرخ خدمات مهندسی شورای مرکزی در راستای توجهبه بند ۵ .

۴-ارائه دروس پیشنهادیدر بخش معماری و مقررات ملی ساختمان مرتبط با رشته معماری به کمیسیون آموزش سازمانو همچنین به وزارت راه و شهرسازی در راستای توجه به بند ۶

۵-بازنگری مبحث ۴مقررات ملی ساختمان در گروه معماری و ارائه پیشنهادات به مرکز تحققات راه و شهرسازیو نیز پیشنهاد تهیه راهنمای تصویری مبحث ۴ در راستای توجه به بند ۷

۶- اعلامآمادگی گروه معماری برای تبیین و تدوین راهنماهای کمک آموزشی مباحث مقررات ملی ساختماندر بخش معماری در راستای توجه به بند ۷

۷-تشکیل کارگروه تخصصیدر گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اهداف بند ۹ قطعنامه برای ارائه  چک لیست های یکسان خدماتمعماری (قابل ذکر است چک لیستهای طراحی تهیه شده است)

۸-تدوین چک لیست هایمربوط به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در راستای توجه به بند ۱۲

۹-ترجمه مقررات ملیساختمان کشور آلمان در راستای توجه به بند ۱ (ایجاد زیرساخت صدور خدمات فنی و مهندسی)و بند ۷ (توجه به مقررات ملی ساختمان)

۱۰- مکاتبهبا استان هایکشور برای تهیه بانک اطلاعاتی معماری در راستای توجه به بند ۳

پس از سخنان دکتر نصر، پایان جلسه به بررسی پیشنهادهای مطرح شده ازسوی گروه معماری در ارتباط با قطعنامه اجلاس بیست و یکم اختصاص یافت که مسائل مطرحشده در این زمینه عبارتند از:

۱- تاکیدبر تبیین مسئولیت هایمهندس معمار به عنوان هماهنگ کننده .

۲- بهینهکردن نحوه آموزش در طراحی، نظارت و اجرا برای ارتقای سطح خدمات مهندسی با تاکید برتوجه ویژه به آموزش عملی

۳-عملیاتی سازی آموزشدر ارتقای جایگاه مهندسی، افزایش کیفیت و دانش به روز خدمات مهندسی در راستای توجهبه خدمات بهینه

۴-توجه به نیاز جامعهو لزوم برقراری تناسب عرضه و تقاضا در راستای تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان

۵- تعریفبازه زمانی مسئولیت حرفه ای طراحان و ناظران ساختمان

۶-لزوم توجه به جایگاهمهندسی معمار در نظارت مقیم

۷-تعادل منطقی بیننیاز جامعه مهندسی و پذیرش در جامعه حرفه ای و لزوم تعیینو تعریف حد زمانی برای فعالیت حرفه ای و استفاده از پروانه اشتغال به کار

۸- تکمیل جمع آوری اطلاعات حرفه ای مهندسان معماربرای درج در سامانه کشوری


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات