تصمیمات کمیسیون ماده ۵ استان برای شهرسنندج

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات