بازدید مهندس دهقان از از مجموعه ندامتگاه ۳۰۰ نفری سمنان و پیگیری روند پیشرفت آن با حضور اسلامی راد م...