​درخواست کانون سراسری برای تمدید مدت زمان بخشودگی جرائم بیمه ای پیمانکاران

​درخواست کانون سراسری برای تمدید مدت زمان بخشودگی جرائم بیمه ای پیمانکاران

دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در این نامه که در تاریخ پنجمن تیرماه ارسال گردید با اشاره به مشکلات مالی عدیده دستگاه های اجرایی و مدیریت بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اسناد و اوراق، بخش عمده از جرائم پیمانکاران را وابسته به این عامل دانست و ضمن تاکید بر رویکرد بسیار سخت گیرانه برخی از کارشناسان شعب سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران که آن را در تناقض با هدف و رویکرد بخشنامه بخشودگی مهرفی می کرد، پیشنهادات زیر را به نمایندگی از جامعه پیمانکاران خطاب به مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد:

۱- مهلت مدت بخشنامه فوق الذکر تا آخر سال ۹۷ تمدید گردد.
۲- اطلاع رسانی و جلسات کشوری در راستای این مهم توسط کانون سراسری صورت پذیرد، به گونه ای که هم پیمانکاران و هم سازمان بتوانند از ظرفیت موجود نهایت بهره برداری را بنمایند.
۳- یکی از نقاط ضعف این بخشنامه در ارتباط با دایره مشمولیت صرف بر کارگاههای فعال می باشد، در صورتی که کارگاههای غیر فعال به دلیل شرایط خارج از اختیار نتوانسته اند به فعالیت و حیات کاری خود ادامه دهند و ایجاد شرایط و بستر فعال شدن کارگاههای تعطیل و یا نیمه تعطیل فضا و شرایط پرداخت بدهی های بیمه ای به آن سازمان محترم را مهیا خواهد نمود.
۴- استحضار دارند رسیدگی مطالباتی و یا صدور مفاصا حساب پرونده های پیمانکاران با توجه به مشکلات فوق گاهاً تا چندیدن سال زمان می برد و بسیاری از اعلام بدهی ها (اصل و جرائم) و یا اجرائیه ها (اصل و جرائم) و ... که بعد از تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ صادر شده اند مربوط به قراردادهای سنوات قبل می باشد و شرایط را می بایست جهت استفاده از ظرفیت بخشنامه بخشودگی برای تمامی پروندها مهیا نمود. پیشنهاد می گردد تاریخ مندرج در بند ۲ اصلاح تاریخ بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۹۷/۱۰۰۰ مورخه ۱۰/۰۲/۹۷ به روز رسانی گردد.
۵- با توجه به مشروحه فوق درخواست می نماید تعیین وقت فرموده، تا در قالب کارگروه تعریف شده فی ما بین در حضور حضرتعالی توضیحات تکمیلی و شفاهی تقدیم گردد.

محمد حسین فدایی در نامه ای خطاب به مهرداد قریب مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی، خواهان تمدید مدت زمان بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان سال ۹۷ و اعمال تجدید نظر در نگاه سخت گیرانه برخی کارشناسان بیمه در خصوص پیمانکاران شد.
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات