اولین جلسه کمیسیونهای (فنی و حقوقی ، رفاه و دارایی تامین اجتماعی ،روابط عمومی انتشارات و تحقیقات آموزش)  تشکیل گردید.

اولین جلسه کمیسیونهای (فنی و حقوقی ، رفاه و دارایی تامین اجتماعی ،روابط عمومی انتشارات و تحقیقات آموزش)  تشکیل گردید.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گلستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گلستان

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گلستان یک انجمن می باشد

      نظرات