برگزاری هشتاد و سومین جلسه کمیسیون
  کارشناسی دفتر سرمایه گذاری:

برگزاری هشتاد و سومین جلسه کمیسیون کارشناسی دفتر سرمایه گذاری:


برگزاری هشتاد و سومین جلسه کمیسیون کارشناسی دفتر سرمایه گذاری

در جلسه هشتاد و سومین جلسه کمیسیون کارشناسی در تاریخ ۹۵/۷/۷، بحث ضوابط تشویقی بازسازی سینماهای غیر فعال رشت مطرح و به صورت ویژه در مورد سینما انقلاب بررسی لازم صورت گرفت و با محاسبه ی عوارض مجدد منطقه دو، با اعمال ضوابط تشویقی شورای محترم اسلامی شهر رشت در سال ۹۵ موافقت به عمل آمد اما مقرر شد پس از طرح در هیئت عالی و در صورت تایید و پس از جلسه با سرمایه گذار و تنظیم صورتجلسه، به استناد برنامه های سوم و چهارم توسعه، در قالب لایحه تشویقی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. همچنین در موضوع دیگر برنامه ها و بودجه دو حوزه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و اجرایی- بازاریابی دفتر سرمایه گذاری در خصوص استفاده از بودجه اختصاص یافته سال ۹۵، مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون کارشناسی قرار گرفت.همچنین در پایان این جلسه چالش های سرمایه گذاری شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی در این خصوص ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان یک انجمن می باشد

      نظرات