بازدید سرزده و صمیمانه مدیرکل استان، دکتر جزینی زاده از پاسگاه سرمحیط بانی پارک ملی خبر واظهار رضایت از فعالیت های شبانه روزی پرسنل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات