اعضای محترم نسبت به تسویه حساب حق عضویت های معوق اقدام کنید

اعضای محترم نسبت به تسویه حساب حق عضویت های معوق اقدام کنید

بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا و ... تامین شده و بر اساس ماده ۹ همین قانون تعیین حق عضویت سالانه اعضا از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان می باشد.

ضمنا بر اساس بند ث ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط از موارد احراز شرایط عضویت در نظام مهندسی استان بوده و همچنین بر اساس بند پ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی یکی از مواردی که باعث فاقد اعتبار شناخته شدن و یا معلق شدن اعتبار آن می گردد عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یکماه از تاریخ انقضای مهلت می باشد.

لذا اعضای محترم سازمان ضروری است تا بیست مرداد ماه نسبت به تسویه حساب حق عضویتهای معوق خود تا سال ۱۳۹۶ اقدام نموده تا مشمول موارد فوق نگردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان یک انجمن در شهر سمنان می باشد

    نظرات