آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکبانی و پارکینگ

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر جلفا (بند ۳ مصوبه مورخه ۹۷/۰۴/۲۵) امورات پارکبانی نقاط تعیین شده در شهر جلفا و پارکینگ شهرداری را با شرایط ذیل واگذار نماید
۱- مدت واگذاری یک سال میباشد
۲- مبلغ پایه اجاره پارکبانی ماهیانه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پارکینگ ماهیانه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ربال میباشد.
۳- نقاط مورد نظر جهت پارکبانی: خیابان ولایت فقیه، خیابان پارک شهر
۴- محل پارکینگ شهرداری واقع در خیابان ولایت فقیه: روبروی مجتمع تجاری آراز
۵- تهیه و تعیین مبلغ قبوض با هماهنگی قبلی شهرداری انجام خواهد گرفت
۶- پیمانکار موظف به بیمه نمودن کامل پارکینگ بوده و لازم است به محض برنده شده نسبت به بیمه نمودن محل اقدام و با ارائه بیمه نامه به شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد
۷- وصول اجاره بهاء در پایان هر ماه صورت خواهد گرفت که لازم است پیمانکار در آخر هر ماه با حضور در محل شهرداری نسبت به تسویه حساب اقدام نماید و مبلغ دو ماه اول اجاره بهاء در موقع عقد قرارداد وصول خواهد شد
۸- بابت تضمین پرداخت اجاره شهرداری دو فقره چک از پیمانکار اخذ که در صورت عدم پرداخت اجاره چک قابل وصول از طرف شهرداری خواهد بود
۹- پشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای بار پارکبانی و مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای پارکینگ به عنوان سپرده و شرکت در مزایده به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی شعبه جلفا واریز و فیش مربوطه را با همراه پیشنهاد خود تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند
۱۰- کلیه کسورات قانونی و (مفاصاحساب بیمه و دارائی) بر عهده برنده مزایده می باشد
۱۱- کلیه امورات بیعه، حقوق و مزایا و ….. و حفاظت و امنیت افراد تحت نظر بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری هیچ مسئولیتی و تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و افراد بکار گرفته شده ، بایستی مطابق مقررات و شرایط قانونی کار حائز شرایط مربوطه باشند
۱۲- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۵/۲۵ به صورت سربسته و اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند
۱۳- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۹۷/۰۵/۲۷  با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است
۱۴- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد اجاره با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول قرارداد اجاره به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
۱۵- برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت عقد قرارداد اجاره به شهرداری مراجعه و اجاره ماه اول را پرداخت نمایند در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد
۱۶- بر پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد
۱۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
اکبر افشاری اقدم – شهردار جلفا
لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

منبع خبر

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

    نظرات