فراخوان عمومی دفاتر پیشخوان واجد شرایط بمنظور وصول عواض سالیانه خودرو

شهرداری میانه در نظر دارد محاسبه و اخذ عوارض سالیانه خوردوها و واریز به حساب  اعلامی شهرداری را از طریق فراخوان به دفاتر پیشخوان واجدشرایط واگذار نماید . بدینوسیله از کلیه صاحبان امتیاز دفاتر پیشخوان که تمایل به شرکت در فراخوان مذکور را دارند دعوت بعمل می آید ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار فراخوان در وقت اداری به شهرداری میانه مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و معرفی به شهرداری تبریز جهت اخذ کد اینترنتی اقدام نمایند .

روابط عمومی شهرداری میانه .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

  منبع خبر

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

   نظرات