آگهی مزایده- نوبت دوم

آگهی مزایده- نوبت دوم

۱. دریافت عوارض ورودی پارک سرچشمه به ازای هر خودروسواری ۶۰۰۰۰ ریال قیمت پایه درصد سهم شهرداری حداقل ۶۰% . هزینه چاپ قبض و نصب کلیه امکانات و تهیه لباس کار و نیروی کار با حداقل سن ۲۲ سال به عهده متقاضی می باشد.

۲. متقاضیان می توانند تا روز سه شنبه مورخ ۵/۳/۹۷ پیشنهادات خود را مبنی بر اجاره و پرداخت درصد سهم شهرداری در پاکت لاک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

۳. متقاضیان می بایست مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال را به حساب ۰۱۰۵۹۲۲۹۸۶۰۰۵ به حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز ویا چک تضمین شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خودبه عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

۴. پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۶/۳/۹۷ در کمیسیون عالی معاملات مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابلاغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

۵. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

۶. به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۸. پس از واریز وجه ، و تاییدیه اداره اماکن، شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد به نام برنده مزایده اقدام خواهد نمود.

۹. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن ۵۷۷۷۰۸۴۷تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوانسار

منبع خبر

شهرداری خوانسار

شهرداری خوانسار

شهرداری خوانسار یک شهرداری در شهر خوانسار می باشد

    نظرات