آگهی مزایده عمومی شش قطعه زمین با کاربری مسکونی

آگهی مزایده عمومی شش قطعه زمین با کاربری مسکونی

شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد نسبت به فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی برابر جدول ذیل و مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شهرداری اشتهارد مراجعه و نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.
- مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
- تاریخ بازگشایی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری اشتهارد
- محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب سپرده ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
- هزینه آگهی و کارشناسی و مالیات ارزش افزوده و سایر موارد و عوارض قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
- تسویه حساب به صورت نقدی می باشد.
- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است.
- کلیه زمینهای مذکور در جدول ذیل فاقد سند رسمی بوده و واگذاری به برنده مزایده به صورت برگه واگذاری شهرداری را دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

منبع خبر

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

    نظرات