اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ایلام انتخاب شدندبر اساس انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر ایلام که با حضور فرماندار ایلام و اعضای شورای اسلامی شهر ایلام تشکیل شد.عبدالرضا پورخلیل با کسب چهار رای از هفت رای اعضا بعنوان رئیس شورای شهر ایلام در سمت خود ابقا شدو همچنین در این انتخابات حجت حسن زاده بعنوان نائب رئیس ،پیمان اقبالی بعنوان خزانه دار ،مریم جانبخشی بعنوان منشی اول ،هادی کرمی بعنوان منشی دوم و مظفر میرزاد بعنوان سخنگوی شورای شهر ایلام انتخاب شدند.

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ایلام انتخاب شدندبر اساس انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر ایلام که با حضور فرماندار ایلام و اعضای شورای اسلامی شهر ایلام تشکیل شد.عبدالرضا پورخلیل با کسب چهار رای از هفت رای اعضا بعنوان رئیس شورای شهر ایلام در سمت خود ابقا شدو همچنین در این انتخابات حجت حسن زاده بعنوان نائب رئیس ،پیمان اقبالی بعنوان خزانه دار ،مریم جانبخشی بعنوان منشی اول ،هادی کرمی بعنوان منشی دوم و مظفر میرزاد بعنوان سخنگوی شورای شهر ایلام انتخاب شدند.

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ایلام انتخاب شدند بر اساس انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر ایلام  که با حضور فرماندار ایلام  و اعضای شورای اسلامی شهر ایلام  تشکیل شد.عبدالرضا پورخلیل با کسب چهار رای از هفت رای اعضا بعنوان رئیس شورای شهر ایلام در سمت خود ابقا شدو همچنین در این انتخابات حجت حسن زاده بعنوان نائب رئیس ،پیمان اقبالی بعنوان خزانه دار ،مریم جانبخشی بعنوان منشی اول ،هادی کرمی بعنوان منشی دوم و مظفر میرزاد بعنوان سخنگوی شورای شهر ایلام انتخاب شدند.لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ایلام

  منبع خبر

  شورای شهر ایلام

  شورای شهر ایلام یک شورای شهر در شهر ایلام می باشد

   نظرات