آگهی مزایده اراضی تجاری و مسکونی

آگهی مزایده اراضی تجاری و مسکونی

شهرداری نهبندان در نظر دارد به استناد بند  ۳ مصوبه شماره ۲۷۹/۹۷ مورخ۲۵/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر تعداد۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در بلوار معلم(طرح تفکیکی صدا وسیما)  و تعداد  ۲ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع دربلوار امام علی(ع)  به شماره پلاک ثبتی مندرج در جداول ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . کلیه متقاضیان واجد شرایط  می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ۲۷/۰۵/۹۷لغایت۱۷/۰۶/۹۷در وقت اداری به دبیرخانه شهرداری یا از طریق این سایت اقدام نمایند .

فرمهای شرایط شرکت در مزایده شماره۱:

شماره ۲:

شماره۳ :

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهبندان

منبع خبر

شهرداری نهبندان

شهرداری نهبندان

شهرداری نهبندان یک شهرداری در شهر نهبندان می باشد

    نظرات