اجرای آسفالت در حاشیه میدان قصبه شهر

منبع خبر

شهرداری گناباد

شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

    نظرات