اولین نشست “تالیف در معماری”مقدمات و طرح مسئله

اولین نشست “تالیف در معماری”مقدمات و طرح مسئله

سه شنبه۳۰ مرداد ساعت۱۹

خانه صفوی

حضور برای عموم رایگان می باشد.

رزرو:

https://evand.com/events/ivan30

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات