آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالانه نوبت اول ۹۷سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالانه نوبت اول ۹۷سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالانه نوبت اول ۹۷سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران


بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران می رساند :
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول روز سه شنبه مورخ ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در ساختمان جدید سازمان واقع در کیلومتر ۲ محور ساری به قائمشهر برگزار می شود و در صورت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم روز چهارشنبه ۲۱/۶/۹۷ برگزار می شود.

دستور جلسه:

۱ – برگزاری انتخابات بازرسان سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات