تعیین اعضاء شورا جهت کمیسیونهای داخلی شورا « سال دوم دوره پنجم »

تعیین اعضاء شورا جهت کمیسیونهای داخلی شورا « سال دوم دوره پنجم »

در شصت و دومین جلسه شورا رئیس و نایب رئیس کمیسیونهای داخلی « سال دوم دروه پنجم » به شرح ذیل انتخاب و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.


کمیسیون های تخصصی " داخلی " شورا

ردیف

نام  کمیسیون

رئیس کمیسیون

نایب رئیس کمیسیون

۱

کمیسیون بودجه

سید انور رشیدی

سیف ا... رضایی

۲

کمیسیون عمران و خدمات شهری

مجید شاه اویسی

ارسطو گویلی

۳

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

یوسف اسدی

فرزاد زارعی

۴

کمیسیون نظارت و ارزیابی

سیف ا... رضایی

جلال شریعتی

۵

کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری

ارسطو گویلی

مجید شاه اویسی

۶

کمیسیون تلفیق

جلال شریعتی

یوسف اسدی

۷

کمیسیون حقوقی

فرزاد زارعی

سیف ا... رضایی

۸

کمیسیون ورزش و سلامت

علی پژگول

مجید شاه اویسی


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات