آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر( جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر) بصورت حجمی

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۹۷/۰۲/۲۹شورای اسلامی شهر لامرد جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ پایه عبارت از نوزده میلیارد و هشتاد میلیون ریال(۱۹/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال) می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان نهصد و پنجاه و چهار میلیون ریال (۹۵۴/۰۰۰/۰۰۰ریال) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند.
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.

سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

منبع خبر

شهرداری لامرد

شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

    نظرات