دوره برنامه ریزی مشارکتی و مدیریت مشارکت های مردمی

دوره برنامه ریزی مشارکتی و مدیریت مشارکت های مردمی

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان با هدف آشنایی معتمدین محله با مسئولیت اجتماعیشان ، دوره ای را با عنوان برنامه ریزی مشارکتی و مدیریت مشارکت‌های مردمی برگزار کرد‌.

در این دوره یک روزه حسین ایمانی و  عبدالوهاب شهلی بر، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به آموزش مباحث اجتماعی به مدیران شهرداری و معتمدین محلی پرداختند.

اهداف دوره ویژه مدیران آشنایی با مبانی برنامه ریزی مشارکتی، اهداف، نقاط قوت و ضعف و نحوه جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و اهداف دوره ویژه معتمدین آشنایی آنها با مسئولیت اجتماعی‌شان وشیوه‌های مشارکت آنان در اداره شهر بود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات