فهم سرشت خانه ایرانی به روش پدیدارشناسی در دانشگاه علم و صنعت

فهم سرشت خانه ایرانی به روش پدیدارشناسی در دانشگاه علم و صنعت

www.bananews.irبنانیوز- جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری با موضوع فهم سرشت خانه ایرانی به روش پدیدارشناسی ، نمونه موردی شوادان و پیش بوم در خانه دزفولی توسط مهندس آرزو صدوقی در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

علاقه مندان جهت حضور می توانند سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۰ ساعت ۴ بعد ازظهر به آدرس آمفی تئاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران مراجعه نمایند.

 

    نظرات