با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران صورت گرفت:

با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران صورت گرفت:

بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی شهر چالوس از پروژه های عمرانی شهری