اولین مشاوران شهرداری قشم منصوب شدند

اولین مشاوران شهرداری قشم منصوب شدند

رحیمی هلری با صدور ابلاغی سرکار خانم اسماعیلی را به عنوان مشاوردر امور بهداشت و روان ، جناب آقای مرداسنگی را به عنوان مشاور در امور فرهنگی و جناب آقای پروین را به عنوان مشاور در امور ورزشی  معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قشم به موجب صدور ابلاغی از سوی احمد رحیمی هلری ، اولین مشاوران شهرداری قشم منصوب و شروع به فعالیت کردند .

شهردار قشم به صورت جداگانه در این ابلاغ ها آورده است:

سرکار خانم ماریه اسماعیلی

احتراما با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در زمینه امور بهداشت و روان ، بدینوسیله از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به عنوان مشاور شهرداری قشم در امور بهداشت و روان منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

جناب آقای فرخ پروین

احتراما با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در زمینه امور ورزشی ، بدینوسیله از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به عنوان مشاور شهرداری قشم در امور ورزش و جوانان منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

جناب آقای عبدالجلیل مرداسنگی

احتراما با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در زمینه امور فرهنگی ، بدینوسیله از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به عنوان مشاور شهرداری قشم در امور فرهنگی منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قشم

  منبع خبر

  شهرداری قشم

  شهرداری قشم

  شهرداری قشم یک شهرداری در شهر قشم می باشد

   نظرات