آگهی مزایده حضوری تفکیک زباله و جمع آوری شیرآبه

آگهی مزایده حضوری تفکیک زباله و جمع آوری شیرآبه

آگهی مزایده حضوری

شهرداری نهاوند در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و با توجه به بند ۲ از نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر در نظر دارد تفکیک زباله و جمع آوری شیرآبه در محل سایت دپوی زباله شهرداری (سکوی زباله ) را از طریق مزایده حضوری و به مدت یکسال و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

ردیف

شرح

مدت اجاره

مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

۱

تفکیک زباله،نگهداری محدوده فنس کشی و جمع آوری شیرابه در محل سایت دپوی زباله (سکوی زباله )

یکسال

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن اسناد مزایده به شهرداری نهاوند معاونت خدمات شهری ( مهندس نصرتی ) و امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن های ۷-۰۸۱۳۳۲۳۷۴۴۵داخلی ۱۰۳و ۲۰۸ تماس حاصل نمایند .

- مبلغ پایه ( کارشناسی ) جهت واگذاری تفکیک زباله،نگهداری، محدوده فنس کشی و جمع آوری شیرآبه در محل سایت دپوی زباله ( سکوی زباله )ماهیانه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و سالیانه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .

- حفاظت از تاسیسات منصوبه شهرداری ( فنس کشی محل دپوی زباله و ... ) بر عهده برنده مزایده می باشد .

- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداری نهاوند واریز و فیش واریزی را هنگام شرکت در مزایده حضوری که در محل شهرداری برگزار می گردد به همراه داشته باشد در غیر اینصورت کمیسیون معاملات از حضور وی جهت شرکت در کمیسیون ممانعت بعمل خواهد آورد .

- متقاضیان به جای وجه نقد می توانند از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند .

- هزینه کارشناسی و دیگر هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد .

- هزینه انتشار آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده می باشد .

مهلت شرکت در مزایده حضوری تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۰۷/۱۴می باشد .

- کمیسیون عالی معاملات شهرداری ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۷/۰۷/۱۵روز یکشنبه در محل شهرداری تشکیل و چنانچه حداقل سه شرکت کننده د رکمیسیون حاضر شوند کمیسیون برگزار می گردد .

- متقاضیان پس از برنده شدن ظرف مدت ۷ روز می بایست نسبت به انعقاد قرارداد حاضر شوند در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود .

- رعایت کلیه نکات ایمنی و فنی از سوی شخص برنده مزایده الزامی می باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه جانی و مالی جبران خسارت بر عهده نامبرده خواهد بود .

- شخص برنده مزایده بعنوان پیمانکار طرف قرارداد شهرداری می تواند نسبت به ورود و خروج به حمل دپوی زباله ( محدوده فنس شده ) اقدام و از ورود سایر افراد متفرقه جهت جمع آوری ضایعات ممانعت بعمل آید .

- در صورت مشاهده افراد به غیر از افراد متعلق به شرکت که دارای لباس فرم متحدالشکل با آرم شرکت نباشد ناظر شهرداری از فعالیت وی جلوگیری بعمل خواهد آورد .

- دفن و امحاء زباله های عفونی و غیر عفونی بر عهده برنده مزایده می باشد./

چاپ آگهی نوبت اول ۹۷/۶/۲۴ :

چاپ آگهی نوبت دوم ۹۷/۷/۳ :

محمد حسین پور

شهردار نهاوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

منبع خبر

شهرداری نهاوند

شهرداری نهاوند

شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

    نظرات