آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی، بصورت پیمان مدیریت

شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir ، ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۴۲-۳۲۶۲۲۰۴۰  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی ۲۰۷) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت (الف) الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مناقصه و قرارداد که باید از سایت دانلود و تمام صفحات مهر و امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگی  و شرط باعث ابطال مدارک  می گردد و همچنین  پیشنهادات باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مناقصه به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • کلیه هزینه های آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفت

منبع خبر

شهرداری تفت

شهرداری تفت

شهرداری تفت یک شهرداری در شهر تفت می باشد

    نظرات