رفع تصرفات در مناطق چهارگانه محیط زیست گیلان

یکی از مهمترین چالشهای حفاظت در مناطق چهارگانه محیط زیست تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی به آنها و تحت فشار قرار گرفتن زون های با اهمیت آنهاست.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در استان گیلان به واسطه کمبود سرزمین و تراکم روز افزون و پراکنش بی ضابطه مناطق مسکونی و سکونتگاههای انسانی این نوع دست اندازی ها بیشتر به چشم می خورد. هم اکنون اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان صدها پروانه علیه متصرفین در مراجع قضایی تشکیل داده که بسیار از انها جریانی بوده و در حال رسیدگی است. البته بخشی از این دست اندازیها ریشه در واگذاری های غیر قانونی اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی داشته که به واسطه مبارزه با بیکاری و فقر بخشی از اراضی بلا صاحب در اختیار مردم جهت امر کشت و زرع قرار می گرفته و به اشتباه برخی از اراضی مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را نیز شامل می شده است. بر اساس همین واگذاری های غیر قانونی بعدها بواسطه ظن ایجاد حقوق مکتسبه اسنادی نیز از سوی دستگاههای ذیربط صادر شده که هم اکنون اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با توجه به موخر بودن پاره ای از این واگذاری ها نسبت به تعیین مناطق به عنوان مناطق چهارگانه در حال تشکیل پرونده و ارائه دادخواستهای حقوقی جهت ابطال اسناد و طرح شکایت جهت خلا ید است.

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان معتقد است این اراضی میراث مشترک نسلهای متوالی جامعه است که می بایست دست نخورده و بکر و باحفظ داشته های زیستی گیاهی و جانوری آن به نسلهای آتی تحویل گردد و بر همین مبنا به هیچ وجه از احقاق حقوق عامه کوتاه نیامده و اراضی ارزشمند این مناطق را به صاحب اصلی آن که عموم مردم هستند بازخواهد گرداند.

تلاشهای این اداره کل در سال ۱۳۹۷ منجر به آزاد سازی بیش از ۷هکتار  از این اراضی شده و به واسطه یاوریهای بی وقفه دستگاه قضایی امید آن می رود که این میزان تا پایان امسال به بیش از این رقم برسد. هم اکنون فشار وارده بر مناطق تحت مدیریت محیط زیست به واسطه این تصرفات موجبات تقلیل توان زیستی و کاهش امنیت برخی از این مناطق را فراهم آورده و بهمین دلیل چنانچه در برخورد با این پدیده ظرفیت کاه تعلل شود و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان جنگلها و مراتع و امور اراضی از یاوریهای خود دریغ ورزند مداوم از ظرفیت این اراضی کاسته خواهد شد. البته از ذهن نباید دور داشت که سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این میان می بایست به نوسازی سبک حفاظت خود پرداخته و باهوشمند کردن فرایندها تغییرات لحظه ای ؛ اراضی مناطق را ثبت و پایش نماید.قابل ذکر آن که هماکنون   ۹/۵  درصد استان را نزدیک به ۱۲۸ هزار و ۵۶۷   هکتار ؛منطقه چهار گانه تشکیل می دهد که لازم است در حفظ و صیانت از ظرفیتهای آن همه اقشار جامعه مشارکت نمایند.
از جمله این مناطق می توان به  پارک ملی خشکی -دریایی بوجاق و منطقه حفاظت شده لیسار درتالش اشاره نمود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات