ساماندهی بخش مدیریت انسانی و آئین نامه خدمات رفاهی نیروهای شهرداری کاری موثر برای تحول یک خدمت برتر است.

ساماندهی بخش مدیریت انسانی و آئین نامه خدمات رفاهی نیروهای شهرداری کاری موثر برای تحول یک خدمت برتر است.

در جلسه کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج، رضایی نایب رئیس شورا افزود: ساختار منابع انسانی باید با ساختار و استراتژی سازمان سازگار باشد به دلیل اینکه نیروی انسانی بعنوان رکن اساسی و سرمایه ارزشمند معرفی می شوند.

سیف الله رضایی خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقا رضایتمندی مجموعه نیروی انسانی، از جمله عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی در هرتشکل سازمانی می باشد.

نایب رئیس شورا با اشاره به اینکه ساماندهی نیروی انسانی مهمترین رسالت ما است ، اذعان داشت:مدیران سازمان ها باید با ارائه یک برنامه ریزی استراتژیک  منسجم و انتخاب یک استراتژی رقابتی مناسب شانس موفقیت هر کسب و کاری را افزایش دهند.


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات