برگزاری مناقصه بیمه مسئولیت مهندسان بازرس گازرسانی و طراح و ناظر و مجری و بیمه درمان تکمیلی

برگزاری مناقصه بیمه مسئولیت مهندسان بازرس گازرسانی و طراح و ناظر و مجری و بیمه درمان تکمیلی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

نظرات