برگزاری جلسه بررسی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان

برگزاری جلسه بررسی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان

جلسه بررسی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان با حضور مهندس صنعتی منفرد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، معاونین، کارشناسان این نهاد و برخی از مسئولین و کارشناسان دستگاه های اجرایی مرتبط جهت هماهنگی های بیشتر برگزار شد.

در ابتدا مهندس صنعتی منفرد به تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی ۱۷ بخش استان و روستاهای مشمول ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، اشاره کرد و گفت: فعالیت این حوزه در جهت هماهنگی و تعامل مناسب تر کارفرما، عامل چهارم و مشاورین و تشکیل جلسات منظم و دوره ای جهت متمرکز نمودن فرآیند تهیه طرح دفتر برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان توسط مشاورین تجهیز شده است.

وی با اشاره به اهداف طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی نیز گفت :توسعه فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی و کالبدی منظومه روستایی ، افزایش ماندگاری جمعیت در منظومه روستایی ، تدوین چارچوبهای الزم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه های روستائی, تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرائی با توسعه منطقه ای و ملی, توسعه مکانی– فضائی سکونتگاههای روستائی واقع در منظومه از برخی اهداف طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی به شمار می آید.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اظهار کرد: نمونه دستاوردهای اقتصادی مورد انتظار این برنامه و طرح ، ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف ،تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه ای در روستاهای هدف، توانمندسازی اقتصادی روستائیان, تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان, افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره وری در روستاهای هدف, تثبیت جمعیت روستائی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستائی است.

صنعتی منفرد تاکید کرد: مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و طرح توسعه پایدار منظومه های استان زنجان، علاوه بر رویکرد اقتصادی و نگاه منظومه ای، وجود انظباط بخشی- ناحیه ای به عنوان یکی از الزامات ناظر بر نتایج مورد نظر مطالعات می باشد.

وی تاکید کرد: دستگاه های بخشی و فرا بخشی در سطوح شهرستانی و در چهارچوپ کمیته برنامه ریزی شهرستان ها ضمن حضور فعال در پیشبرد مطالعات نقش مهمی در روند نظارتی مطالعات خواهند داشت که در این میان ایجاد هماهنگی بین دستگاه های شهرستانی به عنوان یک ضروریت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

در پایان ساز و کار اجرایی و عملیاتی تدوین و نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی تبیین شد و ارائه پیشنهادهای استانی به مهندسین مشاور و روسای دستگاه های شهرستانی به منظور مراعات هماهنگی های بین شهرستانی و بین بخشی(اقتصادی) در انجام مطالعات مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات