اسناد خزانه به کمک تسویه دولت با پیمانکاران آمدبه گزارش سه شنبه تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مشمول این اطلاعیه می شوند که بر مبنای بند (و) تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ه مورخ سی ام تیرماه امسال هیات وزیران در ارتباط با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول صادر شده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در این اطلاعیه، اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول را اسناد تعهدی خاصی عنوان کرده است که برای تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است: برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص مشمول، همه اشخاصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسه های دولتی) بدهکار و در برابر، از وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت) یا موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکارند، می توانند برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام کنند.
این افراد باید تقاضای خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول مطابق نمونه شماره (۱-الف) پیوست (مندرج در لینک پایان خبر) و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه ‌اجرایی بدهکار، حسب مورد در استان به اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال کنند.
در اطلاعیه تصریح شده است: اداره ‌کل امور اقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه ‌اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام می‌کند.

**اطلاعیه شماره ۲ درباره تهاتر بدهی ها با مطالبات از دولت
در اطلاعیه شماره ۲ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستورالعمل تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم اعلام شد.
اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، اسناد تعهدی خاصی است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات آیین‌نامه مربوط صادر می‌شود.
از تاریخ این ابلاغیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به ارایه درخواست مجازند.
همچنین اخذ درخواست از نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران و سایر اشخاص مربوط که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال‌جاری و آیین‌نامه اجرایی آن به درخواست اسناد (اوراق) تسویه نوع دوم مجازند، منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف مبلغ قابل تهاتر است.
بر پایه این اطلاعیه، در صورت کسب اطلاعات جدید مراتب از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) اطلاع رسانی می شود.
این گزارش می افزاید: مطالبات بانک‌های ملی ایران، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین و پارسیان از اشخاص متقاضی مشمول بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم است.
بر اساس این گزارش، اشخاص متقاضی مشمول که از دولت شامل وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار و به بانک‌ها و موسسه هیا اعتباری غیربانکی بدهکارند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، بر مبنای محل استقرار دستگاه‌ اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال کنند.
«سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بر اساس اعلام بانک مرکزی است و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم فقط تا سقف اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود».
نشانی مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اموراقتصادی و دارایی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کدپستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ است.
آخرین اطلاعات مرتبط با این فهرست و تغییر آن در درگاه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی به نشانی http://iridmo.mefa.ir قسمت اوراق تسویه خزانه قابل دریافت است.

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در ۲ اطلاعیه، شیوه تسویه مطالبات پیمانکاران از دولت و همچنین بدهی افراد به بانک ها و موسسه های اعتباری از طریق صدور اسناد (اوراق) خزانه را (تهاتر بدهی های بانکی با مطالبات از دولت) اعلام کرد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات