بیمه اعضای سازمان

بیمه اعضای سازمان

نهایی شدن اجرای بیمه اعضای سازمان توسط سازمان تامین اجتماعی کل کشور


۱۳۹۷-۰۶-۲۴ ۱۳-۲۲-۱۲d۲۰۱۷۹۶۴-c۲۵۰-۴۸d۷-a۲۸۴-ce۱۶۳۵۴۷۴b۲c

۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۱-۴۲-۴۸۲bf۹ab۴۸-۶۶۳۸-۴f۰a-۸b۷e-۴d۱a۹۴۸e۰۱۴۶

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن می باشد

      نظرات