آگهی مزایده عمومی سه قطعه زمین در بوستان های شهری

شهرداری اشتهارد برابر بند ۱ مصوبه شماره ۳۹ مورخ ۹۷/۰۴/۲۷ شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره سه قطعه زمین در بوستان حافظ، شهدا و سعدی جهت ایجاد غرفه عرضه مواد غذایی و تنقلات و استقرار وسایل بازی کودکان به بخش خصوصی واجد صلاحیت برابر مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
* مهلت دریافت اسناد: از ۹۷/۰۶/۲۶ تا ۹۷/۰۷/۱۵
* مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری ۹۷/۰۷/۱۵
* محل و ساعت بازگشایی پاکات: ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۵ دفتر شهردار اشتهارد
* مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به تفکیک واحدها برابر مقررات در اسناد مزایده مندرج است.
* هزینه چاپ آگهی روزنامه و کارشناسی و سایر عوارضات مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.
* سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

منبع خبر

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

    نظرات