ضرائب مشارکت در مجمع و انتخابات ۹۷

این ضرائب به شرح زیر در سامانه ارجاع نظارت اعمال گردید:


•    ضریب مشارکت مجمع سال ۹۵ که در سال ۹۶ برگزار گردید، به میزان ۰.۰۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ برای کلیه مهندسین پروانه دار که در مجمع شرکت کرده بودند اعمال گردید و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ لغو شد. بنابراین مهندسین فوق به مدت حدود یک سال از این ضریب استفاده نمودند و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰امتیاز افزایش یافته بابت این ۰.۰۵ کاهش یافت.


•    ضریب مشارکت مجمع سال ۹۶ که در سال ۹۷ برگزار گردید، به میزان ۰.۰۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱برای کلیه مهندسین پروانه دار که در مجمع شرکت نموده اند، اعمال گردید و به مدت یک سال برای مهندسین فعال می باشد.


•    ضریب مشارکت در انتخابات سال ۱۳۹۷ به میزان ۰.۰۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ برای کلیه مهندسین پروانه دار که در انتخابات سال ۹۷ شرکت نموده اند، اعمال گردید و تا انتخابات دوره بعد برای مهندسین فعال می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات