فعالیت های امروز شهرداری بیجار به روایت تصویر

فعالیت های امروز شهرداری بیجار به روایت تصویر

نصب سطل زباله در بلوار امام خمینی (ره)

بازسازی میدان شهید رحمانی

بازسازی بوستان شهید رحمانی

سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر

ساخت پله آهنی برای پل مسجد سید الشهدا (ع)

هرس درختان سطح شهر