کارگاه آموزشی " مدلسازی احتراق غیرپیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT"

لینک اصل خبر در سایت انجمن احتراق ایران

منبع خبر

انجمن احتراق ایران

انجمن احتراق ایران یک انجمن می باشد

نظرات