آگهی فروش زمین املاک شهرداری میانه

آگهی فروش زمین املاک شهرداری میانه

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند۲صورتجلسه  شماره ۷۹مورخه۹۷/۰۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهرمیانه وبرابرماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش املاک (زمین )مشروحه ذیل ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.

شرایط مزایده:

 • واریزمبلغ ، معادل ۵درصد قیمت پایه هرقطعه بعنوان سپرده شرکت درمزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۸۷۷۰۰۳ شهرداری نزدبانک ملی شعبه امام خمینی
 • به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.
 • شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.
 • سپرده برندگان نفراول تاسوم درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف برنده نفراول سپرده نفراول به نفع شهرداری ضبط واین امر تانفرات سوم ادامه خواهدیافت بدیهی است سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهدشد.
 • آخرین مهلت دریافت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۰۸/۱۲ می باشد.
 • جلسه بازگشایی راس ساعت ۱۴/۳۰ روزشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۱۲ درمحل ساختمان مرکزی شهرداری برگزار خواهد شدوحضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی آزاد است.
 • برنده مزایده برابر مقررات بایستی نسبت به واریز وتسویه حساب مبلغ زمین برنده شده تا یک هفته اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری میانه ظبط خواهد شد وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 • هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
 • رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی از طرف شرکت کنندگان الزامیست.
 • پرداخت هزینه کارشناسی ونقل وانتقال بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود .

ردیف

شماره قطعه

مشخصات

مساحت مترمربع

نوع کاربری

قیمت پایه

۵درصد پایه

واقع در

فرعی

اصلی

۱

۱

۴۹۴۵

۹

۵۲۶/۹۳

عملکرد ناحیه ای

۸/۹۵۷/۸۱۰/۰۰۰ ریال

۴۴۷/۸۹۰/۵۰۰ ریال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

۲

۷

۴۹۵۱

۹

۵۵۷/۰۵

عملکرد ناحیه ای

۸/۳۵۵/۷۵۰/۰۰۰ ریال

۴۱۷/۷۸۷/۵۰۰ ریال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

۳

۸

۴۹۵۲

۹

۵۵۴/۸۳

عملکرد ناحیه ای

۸/۳۲۲/۴۵۰/۰۰۰ ریال

۴۱۶/۱۲۲/۵۰۰ ریال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

۴

۹

۴۹۵۳

۹

۵۵۲/۵۷

عملکرد ناحیه ای

۸/۲۸۸/۵۵۰/۰۰۰ ریال

۴۱۴۸۴۲۷/۵۰۰ ریال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

۵

۲۴

۴۹۶۸

۹

۳۴۰/۰۱

مسکونی

۱/۲۷۵/۰۳۷/۵۰۰ ریال

۶۳/۷۵۱/۸۷۵ ریال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

۶

۱۲۲

۱۵۱۰۲

۱

۳۷۱/۲

تجاری

۲/۸۹۵/۳۶۰/۰۰۰ ریال

۱۴۴/۷۶۸/۰۰۰ ریال

کوی پزشکان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

  منبع خبر

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

   نظرات