لیست برندگان مزایده شماره ۱۳۳۱۵/۹۷ مربوط به قطعات تجاری موقوفه رضوانشهر و مسکونی بلوار جوان

لیست برندگان مزایده شماره ۱۳۳۱۵/۹۷ مربوط به قطعات تجاری موقوفه رضوانشهر و مسکونی بلوار جوان

۴۹۸۳۲۴۱

به استناد صورتجلسات شماره ۱۸۴۲۱/۹۷، ۱۸۴۲۳/۹۷، ۱۸۴۲۴/۹۷، ۱۸۴۲۷/۹۷، ۱۸۴۳۱/۹۷، ۱۸۴۳۵/۹۷، ۱۸۴۳۶/۹۷، ۱۸۴۳۷/۹۷، ۱۸۴۳۸/۹۷، ۱۸۴۴۱/۹۷، ۱۸۴۵۰/۹۷، ۱۸۴۵۲/۹۷، ۱۸۴۵۳/۹۷ ، ۱۸۴۵۴/۹۷، ۱۸۴۸۲/۹۷، ۱۸۴۸۳/۹۷، ۱۸۴۸۴/۹۷، ۱۸۴۸۵/۹۷، ۱۸۴۸۶/۹۷ به تاریخ ۱۳/۰۸/۹۷ کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری طبس اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد.

ردیف قطعه زمین برنده مزایده قطعه زمین
۱ قطعه تجاری موقوفه ct۴۵ به پلاک ۶۸۷/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر مجتبی بابائی
۲ قطعه تجاری موقوفه ct۴۶ به پلاک ۶۸۸/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر نسرین گرجیان
۳ قطعه تجاری موقوفه ct۴۷ به پلاک ۶۸۹/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر رضا کریمی
۴ قطعه تجاری موقوفه ct۴۸ به پلاک ۶۹۰/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر مهدی قاسمی مقدم
۵ قطعه تجاری موقوفه ct۴۹ به پلاک ۶۹۱/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر مهدی قاسمی مقدم
۶ قطعه تجاری موقوفه ct۵۰ به پلاک ۶۹۲/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر حسین قاسمی مقدم
۷ قطعه تجاری موقوفه ct۵۱ به پلاک ۶۹۳/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر حسین قاسمی مقدم
۸ قطعه تجاری موقوفه ct۵۲ به پلاک ۶۹۴/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر فاطمه صفرزاده
۹ قطعه تجاری موقوفه ct۵۳ به پلاک ۶۹۵/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر فاطمه صفرزاده
۱۰ قطعه تجاری موقوفه ct۵۴ به پلاک ۶۹۶/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر محمدعلی نعیمی
۱۱ قطعه تجاری موقوفه ct۵۵ به پلاک ۶۹۷/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر الیاس رضائیان
۱۲ قطعه تجاری موقوفه ct۵۶ به پلاک ۶۹۸/۴۶۹۱ واقع در شهرک رضوانشهر حمید فرامرز
۱۳ قطعه تجاری موقوفه شماره ۶۰ به شماره ۱۳۶/۶/۲ اصلی حسین آباد واقع در جنب دامپزشکی فریبا رستمی
۱۴ قطعه مسکونی شماره ۱۹ به پلاک ۴۸/۵/۱۹۹۲ اصلی واقع در بلوار جوان سید علی اکبر تنهاخیابانی
۱۵ قطعه مسکونی شماره ۲۰ به پلاک ۴۹/۵/۱۹۹۲ اصلی واقع در بلوار جوان محبوبه صادق زاده
۱۶ قطعه مسکونی شماره ۲۵ به پلاک ۵۴/۵/۱۹۹۲ اصلی واقع در بلوار جوان رضا محمدیان
۱۷ قطعه مسکونی شماره ۳۹ به پلاک ۶۸/۵/۱۹۹۲ اصلی واقع در بلوار جوان علی روح الهی
۱۸ قطعه تجاری شماره ۳ به پلاک ۸/۵/۱۹۹۲ اصلی واقع در بلوار جوان شرکت پویش داده نوین
۱۹ قطعه صنعتی ۲۳ از بلوک ۳ به پلاک ۱۲۸۲/۹۶۰/۴۶۸۹ اصلی واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل محمدرضا یعقوبی نیا

لازم به توضیح است که ملاک اقدامات بعدی جهت واریز وجه، مکاتبه ای خواهد بود که از طریق شهرداری به برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

منبع خبر

شهرداری طبس  مسینا

شهرداری طبس مسینا

شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

    نظرات