گزارش تصویری از بزرگترین رویداد ملی گل داودی کشور در شهر گردشگری مهدیشهر / مهر ماه ۱۳۹۷

گزارش تصویری از بزرگترین رویداد ملی گل داودی کشور در شهر گردشگری مهدیشهر / مهر ماه ۱۳۹۷

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۲۹_۶۴۰_cnhimage_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۲۹_۹۷۷_pyO

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۰_۴۳۴_D۲q

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۱_۵۹۵_u۰f

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۲_۵۳۵_c۸eimage_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۲_۹۳۲_۳Hi

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۳_۴۵۵_iKx

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۳_۸۰۲_DETimage_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۵_۵۹۰_LAo

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۶_۳_mQt

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۶_۳۳۰_uww

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۶_۷۶۸_veI

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۷_۲۸۱_FXs

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۷_۶۲۶_jxP

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۸_۱۳۱_۰y۶

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۸_۴۷۰_juM

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۹_۴۲_۲D۵

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۳۹_۶۳۷_dbq

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۴۰_۷۶_AZM

image_۲۰۱۸_۱۰_۲۸-۲۱_۱۹_۴۱_۵_aGF

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مهدی شهر

    منبع خبر

    شورای شهر مهدی شهر

    شورای شهر مهدی شهر یک شورای شهر در شهر مهدى شهر می باشد

      نظرات