آگهی مزایده عمومی مرحله اول فروش زمین با کاربری تجاری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ شورای محترم اسلامی شهرتفت ،قطعه زمین مشروحه زیر را با شرایط کاربری تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات زمین به ساختمان شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند . آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ می باشد .

ردیف

پلاک ثبتی

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه هر مترمربع

(ریال)

مبلغ ۵% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

۱

۵۱۷۹

۱۸

روبروی پل سلطان آباد

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

شرایط مزایده :

۱- واریز ۵% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است .

۲- شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

۳- هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

۴- به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .

۶-مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .

۷-محل تحویل پیشنهادات مزایده، واحد امورقراردادها شهرداری تفت می باشد.

۸-هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

۹- به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفت

منبع خبر

شهرداری تفت

شهرداری تفت

شهرداری تفت یک شهرداری در شهر تفت می باشد

    نظرات