آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداری میانه درنظر دارد برابر بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۱ مورخ ۹۷/۰۷/۱۸ شورای اسلامی شهر میانه واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری شهر میانه که اسامی آنها در شرایط مناقصه اعلام گردیده را ازطریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد شرایط دارای صلاحیت بمدت یکسال شمسی با برآورد اولیه  ۱۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۷ روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه ۹۷/۰۸/۳۰می­باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

منبع خبر

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

    نظرات