آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر میناب(۲۱۰۷۴ مترمربع آسفالت معابر)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه : ۰۱/۹۷

(نوبت اول)

شهرداری میناب در نظر دارد به استناد  موافقتنامه های شماره ۳۴۵۸۳۲ مورخ ۸/۴/۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ،  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید.

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه پروژه

مبلغ سپرده(تضمین شرکت در مناقصه)

ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر میناب(۲۱۰۷۴ مترمربع آسفالت معابر)

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال

۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵ ریال

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان شهر میناب بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-مدیریت حقوقی مراجعه نمایند.

شرایط

۱-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری ۲۱۷۱۱۴۵۴۹۲۰۰۱ نزد بانک ملی بنام سپرده تملک دارایی های استان هرمزگان واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد ارائه نمایند.

۲- مبنای برآورد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال

۳- حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۶/۸/۹۷ لغایت ۱/۹/۹۷ به مدت ۶ روز .

۴- مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ ۳ /۹/۹۷ لغایت ۱۲ /۹/۹۷ می باشد.

۵- مبلغ تضمین حسن انجام کار معادل ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد.

۶- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ و مکان آن دفتر شهردار میناب   می باشد. ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد .

۷-حداکثر مدت بررسی پیشنهادات یک هفته پس از بازگشایی پاکات می باشد.

۸- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با لاک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

۹- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۱- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی می باشد .

۱۲- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

۱۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۳۰۲۳۰-۰۷۶۴ و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری میناب


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه : ۰۱/۹۷

(نوبت دوم)

شهرداری میناب در نظر دارد به استناد  موافقتنامه های شماره ۳۴۵۸۳۲ مورخ ۸/۴/۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ،  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید.

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه پروژه

مبلغ سپرده(تضمین شرکت در مناقصه)

ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر میناب(۲۱۰۷۴ مترمربع آسفالت معابر)

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال

۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵ ریال

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان شهر میناب بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-مدیریت حقوقی مراجعه نمایند.

شرایط

۱-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری ۲۱۷۱۱۴۵۴۹۲۰۰۱ نزد بانک ملی بنام سپرده تملک دارایی های استان هرمزگان واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد ارائه نمایند.

۲- مبنای برآورد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال

۳- حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۶/۸/۹۷ لغایت ۱/۹/۹۷ به مدت ۶ روز .

۴- مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ ۳ /۹/۹۷ لغایت ۱۲ /۹/۹۷ می باشد.

۵- مبلغ تضمین حسن انجام کار معادل ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد.

۶- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ و مکان آن دفتر شهردار میناب   می باشد. ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد .

۷-حداکثر مدت بررسی پیشنهادات یک هفته پس از بازگشایی پاکات می باشد.

۸- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با لاک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

۹- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۱- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی می باشد .

۱۲- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

۱۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۳۰۲۳۰-۰۷۶۴ و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری میناب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میناب

منبع خبر

شهرداری میناب

شهرداری میناب

شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

    نظرات