آگهی مناقصه خدمات شهری شهرداری باغملک

آگهی مناقصه خدمات شهری شهرداری باغملک

آگهی مناقصه

شهرداری باغملک به استناد بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۸۵-۳۰/۰۵/۹۷ شورای اسلامی شهر و تایید به شماره ۲۲۷۳/۱/۱۴۴۳۱-۵/۶/۹۷ فرمانداری باغملک در نظر دارد تنظیف محدوده خدماتی شهر باغملک را با مساحت تقریبی۶/۶کیلومتر مربع با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر را برای مدت یک سال از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.

موضوع مناقصه : جمع آوری،حمل و دفن زباله، رفت و روب، شست و شوی کلیه معابر عمومی شهر، لایروبی جداول و کانالهای شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر

مبلغ برآورد به مدت یک سال : ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۱۳ریال/

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲ ریال

لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز از تاریخ ۲۲/۰۸/۹۷ لغایت ۰۱/۰۹/۹۷ جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و نسبت به خرید اسناد به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال اقدام نمایند.

  • شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای دو سال کارکرد خدماتی باشند و سایر شرایط احراز صلاحیت در اسناد مناقصه ذکر شده است.
  • مهلت قبول پیشنهاد و پاسخ به مناقصه تا پایان وقت اداری مورخه ۰۱/۰۹/۹۷ می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ اولیه به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲ ریال می باشد.
  • تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت ۱۶ عصر روز شنبه مورخ ۰۳/۰۹/۹۷ می باشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. شماره تماس ۰۶۱۴۳۷۲۳۰۶۰

Khadamat shahri+

روابط عمومی شهرداری باغملک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

منبع خبر

شهرداری باغ ملک

شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

    نظرات