حمایت اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان ها از مهندس رجبی

حمایت اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان ها از مهندس رجبی


جلسه ۲۳۳ شورای مرکزی در تاریخ ۹۷/۸/۲۹ به ریاست مهندس رجبی برگزار گردید.
در این جلسه با توجه به درخواست ۱۳ نفر از اعضای شورای مرکزی دستور کار جلسه به بررسی اوضاع فعلی و نحوه تعامل سازمان با وزارت راه و شهرسازی در جهت همکاری متقابل تغییر نمود.
در ادامه این جلسه حاضرین به گفتگو پرداختند. همچنین مقرر گردید جلسات فوق العاده شورای مرکزی و کمیسیون روسا سازمان ها در جهت تدوین راه کارهای افزایش ارتباطات تشکیلاتی ، شفافیت مالی و ارتقاع خدمات مهندسی به نفع بهرهبرداران و صیانت از حقوق مهندسان تشکیل گردد.

در این جلسه تعدادی از اعضای شورا و روسای سازمان ها از عملکرد رئیس شورای مرکزی در خصوص حمایت از حقوق مهندسان و حفظ بقای سازمان تقدیر به عمل اوردن و خواستار تداوم حمایت مهندس رجبی از سازمان های استان ها و حقوق حرفه ای مهندسین شدند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات