اسناد و جداول مزایده و فراخوان

اسناد و جداول مزایده و فراخوان

جهت دریافت اسناد مزایده واحدهای تجاری، مسکونی و املاک با کاربری مسکونی ، تجاری و خدمات درون بافت شهری به صورت نقد و نقد - اقساط و اسناد فراخوان عمومی عرضه زمین ماده ۱۰۰ و ماده ۲۲ قانون الحاقی از طریق لینک زیر فایلها  را دانلود نمائید.

شایان ذکر است: دریافت اطلاعات از طریق سایت اداره کل راه و شهرسازی صرفاً جهت اطلاع عموم بوده و جهت شرکت در مزایده متقاضیان باید از طریق سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نوبت اول آگهی روزنامه رسمی مزایده و فراخوان: روزنامه سراسری ایران مورخ شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات